• Brigitte Janisse

Verduidelijkingen verloonde uren

Getoetst door het CBS, UWV en Belastingdienst


Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de aangifte loonheffingen is van belang voor de processen van de Belastingdienst, UWV en het CBS. Voor u is het juist opgeven van het aantal verloonde uren ook van belang, want het aantal verloonde uren bepaalt het recht op en/of de hoogte van de volgende tegemoetkomingen:

– het lage-inkomensvoordeel (LIV) (vanaf 1 januari 2017)

– de loonkostenvoordelen (LKV’s) (vanaf 1 januari 2018)

– het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) (vanaf 1 januari 2018)


De verloonde uren bepalen bovendien de hoogte en duur van een WW-, ZW-, WIA- of WAO-uitkering. Ook voor uw werknemers is het dus belangrijk dat u de verloonde uren correct aan ons doorgeeft.


Omdat er in de praktijk veel vragen komen, hebben het CBS, UWV en de Belastingdienst standpunten geformuleerd om meer duidelijkheid te geven over wat verloonde uren zijn. Die standpunten vindt u hier.


Let op!

Deze standpunten kunnen tot gevolg hebben dat u meer of minder verloonde uren opgeeft dan u eerder deed.


Verloonde uren in het kort

Verloonde uren zijn de uren waarover loon is betaald. Hieronder vallen:

– de contracturen

– niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren, bijvoorbeeld tijdens verlof of ziekte

– niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren


Geen verloonde uren zijn:

– wel gewerkte, maar onbetaalde uren, bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting) en onbetaalde

overwerkuren

– niet-gewerkte onbetaalde uren, bijvoorbeeld onbetaald verlof


Het begrip ‘verloonde uren’ vatten we letterlijk op. De hoofdregel is: elk beloond uur is een verloond uur. Dus de uitbetaalde, overeengekomen uren, ongeacht of hiervoor is gewerkt, en de uitbetaalde extra gewerkte uren. Onbetaalde uren zijn geen verloonde uren.


De verloonde uren volgen het genietingstijdstip van het loon. U geeft ze dus op in de aangifte over het aangiftetijdvak waarin de werknemer het loon heeft genoten.


Let op!

– Bij verlof en werkonderbrekingen (anders dan wegens ziekte) waarbij er sprake is van een korting op het aantal verloonde contracturen, verminderen de verloonde uren evenredig.

– Bij een WAO/WIA-uitkering die u als werkgeversbetaling betaalt, en bij een WGA-uitkering die u als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt, is het aantal verloonde uren 0.

– Bij stukloon is het aantal verloonde uren 0, tenzij de uren bekend zijn.


Verkopen van verlofuren

Verloonde uren zijn de uren waarover loon is betaald. Als een werknemer verlofuren verkoopt en deze uren dus laat uitbetalen, dan gaat het aantal verloonde uren omhoog.


Standpunt

Verlofuren die een werknemer niet opneemt en die u uitbetaalt, gelden als verloonde uren.Dit zijn extra verloonde uren.


Kopen van verlofuren

Als een werknemer verlofuren koopt door het inleveren van loon of reservering van vakantiegeld, dan vermindert het aantal verloonde uren. Het kopen van verlofuren leidt niet tot een lager gemiddeld uurloon. Het verlagen van het aantal verloonde uren kan echter wel doorwerken bij het vaststellen van de duur en hoogte van een eventuele uitkering.


Standpunt

Verlofuren die een werknemer koopt, brengt u in mindering op de verloonde uren. Dit is in lijn met de gevolgen van het verkopen van verlofuren, waarbij de uren juist worden bijgeteld (zie punt 1).


Let op!

Voor werknemers is het van belang dat u hen informeert over de gevolgen die het kopen van verlofuren kan hebben. Een eventuele toekomstige WW-, ZW-, WIA- of WAO uitkering kan lager zijn vanwege een mogelijk lager dagloon.


Cao’s met keuze uit meerdere modaliteiten arbeidsuren

In een aantal cao’s kan de werknemer kiezen uit verschillende modaliteiten arbeidsuren waarbij de meeruren niet leiden tot meer loon, maar wel tot meer verlofuren.


Een voorbeeld hiervan is de onderwijs-cao (sector 61, cao-code 625). In deze cao heeft de werknemer voor de arbeidsduur de keuze uit 3 modaliteiten:

– 36 uur met 219 verlofuren

– 38 uur met 323 verlofuren

– 40 uur met 428 verlofuren


Het loon is in alle gevallen gelijk: De werknemers krijgen hetzelfde loon voor 36 gewerkte uren en ze hebben evenveel vrije tijd. De extra uren die werknemers werken ten opzichte van de 36 uur, worden gecompenseerd door extra verlofuren en niet door meer loon.


Standpunt

De extra verlofuren zijn te vergelijken met adv-uren (arbeidsduurverkorting). Adv-uren zijn geen verloonde en doorbetaalde uren. De werknemer spaart de vrije dagen bij elkaar met extra werken;een soort vooraf afgesproken tijd-voor-tijd-regeling of een variant op adv.


U moet in situaties die vergelijkbaar zijn met de onderwijs-cao uitgaan van 36 verloonde uren per week. Het aantal verloonde uren bij een fulltimedienstverband is dan bij alle werknemers 156 uur per maand (36 x 52/12). Het werken van 38 of 40 uur kan dan gezien worden als een soortgelijke constructie als adv. Dit standpunt geldt voor alle cao’s met eenzelfde keuzemogelijkheid als in de onderwijs-cao.


Let op!

Dit standpunt geldt niet als tegenover de uren die de werknemer extra werkt, ook meer loon staat.


Ziekte/Arbeidsongeschiktheid

Hoeveel verloonde uren geeft u op als er sprake is van 1 van de onderstaande situaties?


Loondoorbetaling bij ziekte


Standpunt

Bij loondoorbetaling bij ziekte moet u het gebruikelijke aantal verloonde uren invullen. Dat wil zeggen dat de verloonde uren gelijk moeten zijn aan de verloonde uren die de werknemer gewoon was te werken voordat hij ziek werd.


Sommige werkgevers hebben in de cao opgenomen dat ze geen loon betalen over de 1e 2 dagen dat de werknemer ziek is. Dat zijn de ‘wachtdagen’. Bij wachtdagen moet u, om het arbeidsverleden te kunnen vaststellen, ook het gebruikelijke aantal verloonde uren invullen. En u vult bij de code incidentele inkomstenvermindering een ‘Z’ in (zie ook punt 6).


Uitbetaling van een ZW-uitkering

Uitbetaling door UWV aan de uitkeringsgerechtigde (directe uitkering)


Standpunt

Als UWV de ZW-uitkering rechtstreeks aan de uitkeringsgerechtigde uitbetaalt, dan moet UWV bij verloonde uren ‘0’ invullen en bij de code soort inkomstenverhouding (code soort IKV) code 31. UWV rekent deze uren via een interne procedure toe aan het arbeidsverleden van de uitkeringsgerechtigde.


Vakantiebonnen en tijdspaarfondsen

Bij de inleg van vakantiegeld en bovenwettelijke dagen in een vakantie- of tijdspaarfonds is de inleg belast en de opname niet. De inleg maakt deel uit van het loon in het tijdvak waarin de inleg in het fonds wordt gestort. Bij vakantiebonnen is de uitreiking aan de werknemer belast en de verzilvering niet. De waarde van de vakantiebonnen maakt deel uit van het loon in het tijdvak waarin u de vakantiebonnen uitreikt aan de werknemer.
11 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven